อบต.กระโสบ

อำนาจหน้าที่ อบต.

โครงสร้าง อบต.
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

     
เว็ปลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ

 

 

 

     Driver สำหรับ Printer  

driver canon LBP2900
driver hp 1000 1500
ว้าว.....ว

เกมส์เชาว์ปัญญา 
เกมส์tetris
ภาพปริศนา สาว หรือ แก่?
เกมส์จับผิดภาพการ์ตูน
ภาพปริศนา?

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(แนบ1)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(แนบ1)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(แนบ1)

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
(แนบ1)


รายงานการร้องเรียนเกี่ยว
กับการทุจริต
(แนบ1)

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
(แนบ1)

คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.กระโสบ
(แนบ1)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(ไตรมาสที่1)
แนบ 1 แนบ 2 แนบ 3
(ไตรมาสที่2)
แนบ 1 แนบ 2 แนบ 3

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(แนบ1)(แนบ2)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
(แนบ1)(แนบ2)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
รายงานสรุปสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสวัสดิการฯ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์

มาตราการการตรวจสอบ
กาาใช้ดุลพินิจ

มาตราฐานการป้องกัน
การรับสินบน
แนบ1 2 3 4

วัฒนธรรมองค์กร
แนบ 1

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
(แนบ1) (แนบ2)

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
(แนบ1)

ผลสำรวจความพึงพอใจ
อบต.กระโสบ
(แนบ1)

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-841454 , 045-841444

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แนบ1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (แนบ1 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงการรับสมัคร)
(แนบ1 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
เรื่อง ตำแหน่งว่างพนักงานส่วนตำบลกระโสบ ประจำปี 2563
(แนบ1 ) (แนบ2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้
ให้สาธารณชนในพื้นที่ตำบลกระโสบฯ รับทราบประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.กระโสบ
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 แนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
เรื่องสรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติอบต.กระโสบ
เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ 2560 แนบ 1

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) จำนวน 1 โครงการ (แนบ1 )

ประกาศ อบต.กระโสบ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโสบ
ลงวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 (แนบ1)

ประกาศ อบต.กระโสบ เรื่อง โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโสบ
ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (แนบ1)

ประกาศ อบต.กระโสบ เรื่อง โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล อบต.กระโสบ
ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (แนบ1)

ประกาศ อบต.กระโสบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ
(ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(แนบ1) (แนบ2)

ประกาศอบต.กระโสบ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนคนอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสบ ฯ (แนบ1) (แนบ2) (แนบ3) (แนบ4 ) (แนบ5 )
(แนบ 6) (แนบ7) (แนบ8)(แนบ9) (แนบ 10)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (แนบ 1) (แนบ 2)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (แนบ 1) (แนบ 2)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 (แนบ 1)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 (แนบ 1)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แนบ 1)(แนบ 2)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แนบ 1)(แนบ 2)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แนบ 1)(แนบ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม....

ข่าวกิจกรรม อบต.กระโสบ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทุกวันพระ)


กิจกรรม (แนบบ1) (แนบ2)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์)

ภาพกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.กระโสบ (แนบ1)

รูปกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสินค้า OTOP ( อบต.กระโสบ)


ภาพกิจกรรม
ร้านนภาผ้าฝ้าย by คอฟฟี่(แนบ1)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปี พ.ศ. 2563


รูปภาพกิจกรรม

ประชุมสภา อบต. กระโสบ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

ประชุมสภา อบต. กระโสบ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัด อบต.กระโสบ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนารายได้ (บ้านนางิ้ว)

รูป


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ
เมื่อ วันที่ 26/3/2562

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายนิคม พันธุ์คำ
นายก อบต.

สายด่วนนายก อบต.กระโสบ
TEL. 081-9672955


นายเกรียงศักดิ์ แก่นลา
ปลัด อบต.


ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.256
1

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

 

เว็บบอร์ด อบต.กระโสบ
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
หรือร้องเรียนร้องทุกข์
อบต.กระโสบ

 

รายงานการร้องเรียนในรอบครึ่งปี
แรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562


 

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีพ.ศ. 2563

แผนพัฒนาตำบลสามปี
(ปี 2560-2562)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4


รายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ครั้งที่ 1/2563
(แนบ1)


สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ 1/2563
(แนบ1)


สมัยสามัญ สมัยที่สาม


สมัยสามัญ สมัยที่สี่


คู่มือ พ.ร.บ การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาติของราชการ พ.ศ. 2558
ข้อ 1.1 12 กระบวนงาน
ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับนักเรียนเข้าเรียนฯ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ
เงินเบี้ยผู้พิการ
,ผู้สูงอายุ
รับบำเหน็จตกทอด
รับบำเหน็จปกติหรือรายเดือน
รับบำเหน็จปกติของทายาท
รับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำฯ
รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ลูกจ้างประจำ
การรับชำระภาษีป้าย
รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ข้อ 1.2 ข้อบัญญัติ อบต
1.2 (1) , 1.2 (2)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับเบี้ยผู้สูงอายุ
พิการและผู้ป่วยเอดส์
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ แนบ 1 แนบ 2
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร แนบ 1 แนบ 2

 

 


     โหลดเพลง ทางนี้
   

ฟังเพลงเชิญทางนี้ค่ะ+++ 

ฟังเพลงออนไลน์ Code Radio

 

ข้อบัญญัติ อบต.กระโสบ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยฯ
พ.ศ. 2562

หลักการและสาระสำคัญ
ของกฏหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
แนบ1 แนบ 2
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประกาศ การสำรวจข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ